ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਝਗੜੇ  ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
Crime

ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ