ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ 83 ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
General

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ 83 ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ