ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ  ਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪਬੰਦੀ
General

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪਬੰਦੀ