ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ
General

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ