ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਰੂਬੀ ਪ੍ਰਿੰਸੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਹਿਰ
General

ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਰੂਬੀ ਪ੍ਰਿੰਸੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਹਿਰ