ਭਿਆਨਕ  ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਠੀ ਕੁਆਲਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
General

ਭਿਆਨਕ ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਠੀ ਕੁਆਲਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ