ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਸਟਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
General

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਸਟਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ