1600 ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ
General

1600 ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ