ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ  ਤੇ ਰੋਕ  ਪਾਬੰਦੀਆਂ  ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ
Health

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰੋਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ