ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰੀ-ਸਕਿਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਟੌਤੀ
Health

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰੀ-ਸਕਿਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਟੌਤੀ