ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ  ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1642  ਤੇ ਪੁੱਜੀ
Health

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1642 ਤੇ ਪੁੱਜੀ