ਤਸਮਾਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ -ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ 59 ਮੌਤਾਂ
Health

ਤਸਮਾਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ -ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ 59 ਮੌਤਾਂ