ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲਾ ਕਰੋਨਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਤਾਰ ਹੁਣ ਟਿਕਾਅ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ -ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ
Health

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲਾ ਕਰੋਨਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਤਾਰ ਹੁਣ ਟਿਕਾਅ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ -ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ