ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਥੁੱਕਣ ਅਤੇ ਖੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5,000 ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
Health

ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਥੁੱਕਣ ਅਤੇ ਖੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5,000 ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ