ਪਰਥ ਨੇੜੇ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ
Health

ਪਰਥ ਨੇੜੇ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ