ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਬੰਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਿਹਰ ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਟੇਜ-1 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ
Health

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਬੰਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਿਹਰ ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਟੇਜ-1 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ