ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ -ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ
Health

ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ -ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ