ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ -ਸੁਪਰ ਐਨੂਏਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 20,000 ਡਾਲਰ
International

ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ -ਸੁਪਰ ਐਨੂਏਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 20,000 ਡਾਲਰ