ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਆਸਟਰੇਲੀਆ: ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
International

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਆਸਟਰੇਲੀਆ: ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ