ਕੋਵਿਡ 19 ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ
International

ਕੋਵਿਡ 19 ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ