ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
International

ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ