ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਬਲਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
International

ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਬਲਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ