ਅਪਾਤਕਲੀਨ ਸਥਿੱਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ
Politics

ਅਪਾਤਕਲੀਨ ਸਥਿੱਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ