ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ
Politics

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ