ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਰਫੂਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ
Politics

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਰਫੂਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ