ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੰਦਰ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ
Politics

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੰਦਰ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ