ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕਾਂਟਾਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਤੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਗ੍ਰਸਤ
Politics

ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕਾਂਟਾਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਤੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਗ੍ਰਸਤ