ਪੇਰੂ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪਰਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ
Politics

ਪੇਰੂ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪਰਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ