ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ
Politics

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ