ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲੈਰੀ ਹੋਗਨ ਦੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਥਿੱਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ
Politics

ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲੈਰੀ ਹੋਗਨ ਦੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਥਿੱਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ