ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ
Politics

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ