ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ
Politics

ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ